Train Schedule from Lhasa

Train Schedule from Lhasa, to Tibet

T27:Beijing-Lhasa
Station Arrival Time Departure Time Distance (km)
Beijing West Departure Station 21:30  
Shijiazhuang 23:49 23:51 277
Xian 08:36 + 08:42 1,200
Lanzhou 15:06 15:21 1,876
Xining 17:48 18:08 2,092
Golmud 03:47++ 04:07 2,922
Nakchu 13:45 13:51 3,742
Lhasa 17:30 Arrival Station 4,064
T28:Lhasa-Beijing
Lhasa Departure Station 08:30  
Nakchu 12:09 12:15 322
Golmud 22:33 22:53 1,142
Xining 09:48+ 10:08 1,972
Lanzhou 12:34 12:49 2,188
Xian 20:22 20:28 2,864
Shijiazhuang 05:13++ 05:15 3,787
Beijing West 7:34 Arrival Station 4,064
T164/T165:Shanghai-Lhasa
Station Arrival Time Departure Time Distance (km)
Shanghai Departure Station 19:52  
Wuxi 20:55 20:57 126
Nanjing 22:19 22:22 301
Bengbu 23:50 23:59 485
Xuzhou 01:16+ 01:22 649
Zhengzhou 04:14 04:20 998
Xian 10:00 10:12 1,509
Lanzhou 16:31 16:46 2,185
Xining 19:13 19:33 2,401
Golmud 05:12 ++ 05:32 3,231
Nakchu 16:10 16:16 4,051
Lhasa 19:54 Arrival Station 4,373
T166/T163:Lhasa-Shanghai
Lhasa Departure Station 10:00  
Nakchu 14:52 14:58 322
Golmud 00:10 + 00:30 1,142
Xining 10:32 10:52 1,972
Lanzhou 13:01 13:16 2,188
Xian 20:50 21:02 2,864
Zhengzhou 02:44 ++ 02:50 3,375
Xuzhou 05:31 05:37 3,724
Bengbu 06:58 07:00 3,889
Nanjing 08:30 08:33 4,070
Wuxi 10:00 10:12 4,247
Shanghai 11:53 Arrival Station 4,373
T264/T265:Guangzhou-Lhasa
Station Arrival Time Departure Time Distance
(km)
Guangzhou Departure Station 12:57  
Changsha 19:52 19:58 707
Wuchang 23:26 23:40 1,069
Zhengzhou 04:14 + 04:20 1,605
Xian 10:00 10:12 2,116
Lanzhou 16:31 16:46 2,792
Xining 19:13 19:33 3,008
Golmud 05:12 ++ 05:32 3,838
Nakchu 16:10 16:16 4,658
Lhasa 19:54 Arrival Station 4,980
T266/T263:Lhasa-Guangzhou
Lhasa Departure Station 10:00  
Nakchu 14:52 14:58 322
Golmud 00:10 + 00:30 1,142
Xining 10:32 10:52 1,972
Lanzhou 13:01 13:16 2,188
Xian 20:50 21:02 2,864
Zhengzhou 02:44 ++ 02:50 3,375
Wuchang 07:18 07:5 3,911
Changsha 11:05 11:11 4,273
Guangzhou 18:10 Arrival Station 4,980
 
Note: The time is depending on China Train Company.